Przetwarzanie danych osobowych w

        PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. z o.o.

         Ul. Gen. Sikorskiego 125

               98-432 ŁUBNICE

 

 

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). 

 

Co RODO oznacza?

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

 

PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. Z O.O.,   ul. Gen. Sikorskiego 125,  98-432 Łubnice,

wpisany do KRS pod nr  0000346038,   NIP 9970138028,  REGON 100754635.

 

 

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

 

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

 

PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. Z O.O.

ul. Gen. Sikorskiego 125

98-432 Łubnice

 

lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@meblelubnice.pl .

 

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty          e-mail pod adresem: iod@meblelubnice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą ,a które przetwarzamy?

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 

 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • marketingu produktów i/lub usług,
 • realizacji produkcji,
 • oferowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,
 • obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

 

 

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

 

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

 

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

 

Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

 

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

 

Jak możemy podejmować decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma Pani/Pan prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

 

 

 

Z poważaniem,

 

PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP.Z O.O.

UL.GEN.SIKORSKIEGO 125

98-432 ŁUBNICE

Meble Łubnice
ul. Gen. Sikorskiego 125, 98-432 Łubnice

tel.: +48 (62) 78 47 085
fax: +48 (62) 78 47 085

biuro@meblelubnice.pl
www.meblelubnice.pl